آزمایشگاه اپتیک

آزمایشگاه اپتیک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

مسئول: مهندس سیدرضا میرباقری

زمینه های تخصصی: کانی شناسی - سنگ شناسی آذرین، رسوبی و دگرگونی - مینرالوگرافی
تجهیزات و خدمات