مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

مجموعه آزمایشگاه های فیزیک پایه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر مهدی مومنی

زمینه های تخصصی: مکانیک، ترمودینامیک، الکترونیک، اپتیک، مدرن