آزمایشگاه فیزیک هسته ای

آزمایشگاه فیزیک هسته ای

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر حسین توکلی عنبران

پرسنل آزمایشگاه شامل مدیر آزمایشگاه، مسئول فیزیک بهداشت آزمایشگاه و کارشناس آزمایشگاه است. قوانین مربوط به آزمایشگاه با قوانین معمول متفاوت بوده و تابع قوانین سازمان انرژی اتمی می باشد. همچنین هنگام کار در آزمایشگاه حضور یک نیروی پرتوکار که در پروانه آزمایشگاه ثبت شده باشد الزامیست. نسخه ای از دستورالعمل کار در آزمایشگاه تحت عنوان دستورالعمل کار و ایمنی در آزمایشگاه هسته ای در سایت دانشگاه، دانشکده فیزیک، تابلوی اعلانات قرار داده شده است.
تجهیزات و خدمات