آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

مسئول: دکتر پرویز حیدری

آزمایشگاه تجزیه آب، خاک و گیاه
تجهیزات و خدمات