آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مسئول: دکتر پوریا اکبرزاده

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی
تجهیزات و خدمات