آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر مسلم صبوری

آزمایشگاه تحقیقاتی مکانیک محاسباتی
تجهیزات و خدمات