آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر مجتبی قطعی

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته
تلفن تماس مستقیم :09177027906- دکتر مجتبی قطعی

تجهیزات و خدمات