آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مسئول: دکتر مجتبی قطعی

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته
تجهیزات و خدمات