آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر مجتبی قطعی

آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک های پیشرفته
تلفن تماس مستقیم :09177027906- دکتر مجتبی قطعی-مهندس نوید رضایی 09352148878

فرم پذیرش آزمون آزمایشگاه تحقیقاتی سرامیک پیشرفته

مبلغ هر تست مطابق جدول زیر می‌باشد.ردیف

نوع تست

تعداد/ساعت

قیمت(هزار ریال)

1

اندازه‌گیری ویسکوزیته

یک نمونه

500

2

آزمون های الکتروشیمیایی تا مدت زمان 30 دقیقه در دمای محیط

یک نمونه

1000

3

آزمون های الکتروشیمیایی با مدت زمان بیش از30 دقیقه در دمای محیط به ازای هر 30 دقیقه

یک نمونه

2000

4

آزمون ولتامتری سیکلی

یک نمونه

500

5

آزمون جریان/ولتاژ برای سلول های خورشیدی

یک نمونه

500

6

آزمون امپدانس الکتروشیمیایی در دمای محیط

یک نمونه

500

7

آزمون امپدانس الکتروشیمیایی در دمای بالا

یک نمونه

1000

8

آزمون های الکتروشیمیایی در دمای بالا تا دمای 900 درجه سانتی گراد

یک نمونه

2000

9

دیلاتومتری تا دمای 500 درجه سانتی گراد

یک نمونه

1000

10

دیلاتومتری تا دمای 1000 درجه سانتی گراد

یک نمونه

2000

11

آنالیز حرارتی(TG/DTA) تا دمای 500 درجه سانتی گراد

یک نمونه(بدون اتمسفر کنترل شده)

800

12

آنالیز حرارتی(TG/DTA) از دمای 500 تا 1000 درجه سانتی گراد

یک نمونه(بدون اتمسفر کنترل شده)

1500

13

آنالیز حرارتی(TG/DTA) تا دمای 1000 درجه سانتی گراد

 

یک نمونه(با اتمسفر کنترل شده)

1000

14

آنالیز حرارتی(TG/DTA) تا دمای 1000 درجه سانتی گراد

 

یک نمونه(با اتمسفر کنترل شده)

2000

15

اندازه گیری اندازه ذره

یک نمونه (بدون هزینه آماده سازی نمونه)

1000

16

اندازه گیری پتانسیل زتا

یک نمونه (بدون هزینه آماده سازی نمونه)

1000

17

اندازه گیری جرم مولکولی

یک نمونه (بدون هزینه آماده سازی نمونه)

2000

18

نانوفروروندگی

یک نمونه

3000

19

میکروسختی

یک نمونه

500

20

استحکام لایه های نازک

یک نمونه

500

21

آسیاب گلوله ای

یک ساعت

500

22

التراسونیک پروبی

یک ساعت

2500

23

حمام التراسونیک

یک ساعت

2000

24

میکروکاتر

یک ساعت

1500

25

متالوگرافی( با عکس ساختاری)

یک نمونه

700

26

سراموگرافی

یک نمونه

1500

27

استفده از دستگاه پولیش اتوماتیک

هر ساعت

500

28

کوره حرارتی تا دمای 1000سانتی گراد(بدون اتمسفر کنترل شده)

یک ساعت ماندگاری در دمای مورد نظر

800

29

کوره حرارتی تا دمای1600 درجه سانتی گراد(بدون اتمسفر کنترل شده)

یک ساعت ماندگاری در دمای مورد نظر

1500

30

کوره حرارتی تا دمای 1000سانتی گراد(با اتمسفر کنترل شده)

 یک ساعت ماندگاری در دمای مورد نظر

1500

31

کوره حرارتی تا دمای 1350 درجه سانتی گراد (با اتمسفر کنترل شده)

یک ساعت ماندگاری در دمای مورد نظر

3000

32

عملیات ریخته گری نواری

یک نمونه

2000

33

عملیات پرس ایزواستاتیک سرد

یک نمونه

600

34

عملیات پرس پودر

یک نمونه

300

تجهیزات و خدمات