آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت FABLAB

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی

مسئول: دکتر دانیال منصفی پراپری

ارائه خدمات قطعه، حجم و نمونه سازی با استفاده از دستگاه های برش لیزر، پرینت سه بعدی و CNC
خدمات چاپ عریض و طولی 
تجهیزات و خدمات