آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت

آزمایشگاه فناوریهای نوین ساخت

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده معماری و شهرسازی

مسئول: دکتر دانیال منصفی پراپری

برش غیر فلزات جهت ساخت انواع ماکت های مهندسی، پلات رنگی و سیاه و سفید. چاپ سه بعدی احجام. 
تجهیزات و خدمات