آزمایشگاه بیوتکنولوژی

آزمایشگاه بیوتکنولوژی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

مسئول: دکتر پرویز حیدری

آزمایشگاه بیوتکنولوژی
تجهیزات و خدمات