آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

آزمایشگاه تحقیقاتی بتن

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر میثم جلالی

زمینه های تخصصی:ساخت و آزمایش نمونه های بتنی

تجهیزات و خدمات