آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع

آزمایشگاه طراحی مدارهای مجتمع

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر محمدرضا اشرف - دکتر عماد ابراهیمی

زمینه های تخصصی: طراحی مدارهای آنالوگ، طراحی مدارهای فرکانس بالا، طراحی مدارهای مجتمع.

تجهیزات و خدمات