آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر حسین نصر اصفهانی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی آلی شماره دو
تجهیزات و خدمات