آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر رضا طاهریان

آزمایشگاه تحقیقاتی پلیمر

زمینه های تخصصی: پلیمر- چسب- کامپوزیت