مرکز محاسبات

مرکز محاسبات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

مسئول: مهندس علیرضا کریمی

مرکز محاسبات