آزمایشگاه تونل باد

آزمایشگاه تونل باد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر علی خالقی

آزمایشگاه تونل باد
تجهیزات و خدمات