آزمایشگاه تونل باد

آزمایشگاه تونل باد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مسئول: دکتر علی خالقی

آزمایشگاه تونل باد
تجهیزات و خدمات