آزمایشگاه مکانیک سنگ

آزمایشگاه مکانیک سنگ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

مسئول: دکتر شکراله زارع

آزمایشگاه مکانیک سنگ
تجهیزات و خدمات