آزمایشگاه مکانیک سنگ

آزمایشگاه مکانیک سنگ

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی معدن، نفت و ژئوفیزیک

مسئول: دکتر شکرا... زارع

آزمایشگاه مکانیک سنگ