آزمایشگاه سرورهای محاسباتی دانشكده فیزیك

آزمایشگاه سرورهای محاسباتی دانشكده فیزیك

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر مهدی انصاری راد

آزمایشگاه سرورهای محاسباتی دانشكده فیزیك
تجهیزات و خدمات