مرکز محاسبات مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

مرکز محاسبات مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

دانشکده/پژوهشگاه: مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات و خدمات رایانه ای

مسئول: دکتر حمید حسن پور

زمینه های تخصصی:ماشین های مجازی، پردازش مجازی،پردازش موازی، پردازش سریع، VPS

تجهیزات و خدمات