آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

آزمایشگاه مهندسی محیط زیست

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی عمران

مسئول: دکتر فضل الله ساغروانی

آزمایشگاه مهندسی محیط زیست
تجهیزات و خدمات