آزمایشگاه عایق و فشارقوی

آزمایشگاه عایق و فشارقوی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر سیدمیثم سیدبرزگر

عایق و فشارقوی

زمینه های تخصصی: استقامت الکتریکی عایق­های مایع، گاز و جامد. توزیع پتانسیل در عایق­های الکتریکی- تخلیه جزئی در عایق­های الکتریکی