آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر محمد جعفری دکتر سید مهدی حسینی فراش

آزمایشگاه مکانیک مواد مرکب
تجهیزات و خدمات