آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: امیدرضا معروضی

آزمایشگاه مخابرات دیجیتال
تجهیزات و خدمات