کارگاه ماشین ابزار

کارگاه ماشین ابزار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: مهندس حسین طاهری

کارگاه ماشین ابزار با تجهیزاتی همچون دستگاه های  اره لنگ، تراش، فرز، دریل،صفحه تراش، پرس هیدرولیک و ابزار تیزکن، قابلیت دریافت و اجرای سفارش های مرتبط را از داخل و خارج دانشگاه دارد.
تجهیزات و خدمات