کارگاه ماشین ابزار

کارگاه ماشین ابزار

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مسئول: دکتر هادی پروز

کارگاه ماشین ابزار با تجهیزاتی همچون دستگاه های تراش، فرز، سوراخکاری و صفحه تراش قابلیت دریافت و اجرای سفارش های مرتبط را از داخل و خارج دانشگاه دارد.
تجهیزات و خدمات