آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر حبیب احمدی

آزمایشگاه تحقیقاتی ارتعاشات
تجهیزات و خدمات