آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال

آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده علوم زمین

مسئول: دکتر فردین موسیوند

آزمایشگاه تحقیقاتی زمین شناسی اقتصادی و میانبارهای سیال
تجهیزات و خدمات