آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM )

آزمایشگاه میکروسکوپ الکترونی روبشی ( FESEM )

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

مسئول: دکتر محمدباقر رحمانی

زمینه های تخصصی: تصویربرداری از سطوح مواد در مقیاس نانومتری، مطالعه سطح نانومواد از منظر توپولوژی و ریخت شناسی سطح و همچنین آنالیز عنصری سطحی با استفاده از آشکارساز طیف نگاری پراکنش انرژی پرتو X (EDS)

تجهیزات و خدمات