علوم باغبانی و گیاهشناسی

علوم باغبانی و گیاهشناسی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

مسئول: دکتر مهدی رضائی

زمینه های تخصصی: گیاهشناسی 1 (آناتومی گیاهان) گیاهشناسی 2 (مرفولوژی گیاهان )

  • استخراج و تغلیظ عصاره و اسانس توسط دستگاه کلونجر
  • اندازه گیری پارامترهای آنزیمی محصولات باغبانی توسط دستگاه اسپکترو فتومتر
  • بررسی خواص فیزیکو شیمیائی میوه ها توسط دستگاه سفتی سنج
  • کشت بافت ریز نمونه در اطاقک کشت در شرایط استریل