آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: علی عسگری

آزمایشگاه عملیات حرارتی
تجهیزات و خدمات