آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: دکتر محمدباقر رحمانی

آزمایشگاه عملیات حرارتی
تجهیزات و خدمات