آزمایشگاه عملیات حرارتی

آزمایشگاه عملیات حرارتی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: علی عسکری

آزمایشگاه عملیات حرارتی در طبقه اول ساختمان آزمایشگاه مرکزی اتاق 201 واقع است.