آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر اسماعیل سلیمانی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره دو
تجهیزات و خدمات