آزمایشگاه صنایع غذایی

آزمایشگاه صنایع غذایی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی کشاورزی

مسئول: دکتر احمد رجایی

آزمایشگاه صنایع غذایی
تجهیزات و خدمات