آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده فیزیک

مسئول: محمد مهدی شهیدی

آزمایشگاه اندازه گیری و آنالیز
شماره داخلی 2608
تجهیزات و خدمات