آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه ریزی و بهره برداری سیستم های انرژی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر مرتضی رحیمیان

آزمایشگاه تحقیقاتی برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم­های انرژی

زمینه های تخصصی: برنامه­ریزی و بهره­برداری سیستم­های انرژی، مدیریت انرژی در ریزشبکه برق هوشمند   

تجهیزات و خدمات