آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی شیمی و مواد

مسئول: دکتر مصطفی حاجیان حیدری

آزمایشگاه متالوگرافی و ریزساختار مواد
تجهیزات و خدمات