آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک و مکاترونیک

مسئول: دکتر مهدی گردویی

آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات
تجهیزات و خدمات