آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

آزمایشگاه مکانیک شکل دهی فلزات

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی مکانیک

مسئول: دکتر مهدی گردویی

در این آزمایشگاه با اجرای آزمون‌های استاندارد، خواص مکانیکی مورد نیاز برای تحلیل و مدل‌سازی رفتار فلزات در تغییر شکل الاستیک-پلاستیک استخراج می شود. همچنین انواع فرایندهای شکل‌دهی حجمی و ورقی بر روی لوله‌، تسمه، میله‌گرد و ورق فلزی و کاموزیتی انجام می شود. امکان اجرای شکل‌دهی سرد و گرم (ایزوترمال) در این آزمایشگاه وجود دارد.