آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده شیمی

مسئول: دکتر مهدی میرزایی

آزمایشگاه تحقیقاتی شیمی معدنی شماره یک
تجهیزات و خدمات