دانشکده مهندسی کشاورزی

دانشکده مهندسی کشاورزی

كسی كه آب و خاك داشته باشد،ولی در فقر زندگی كند،از رحمت خداوند دور می ماند. امام علی(ع) مقدمات شكل گیری دانشكده كشاورزی با صدور موافقت اصولی آموزشكده كشاورزی در سال 1368 فراهم شد و در سال 1369 این آموزشكده فعالیت آموزشی خود را با پذیرش دانشجو در مقطع كاردانی تولیدات گیاهی آغاز كرده و در حال حاضر با حدود بیش از 900 دانشجو در رشته های:1 رشته در مقطع دکتری زراعت( با دو گرایش اکولوژی و فیزیولوژی گیاهان زراعی) و 6 رشته در مقطع كارشناسی ارشد شامل زراعت، کشاورزی کولوژیک،بیوتکنولوژی کشاورزی،علوم باغبانی،علوم خاک،طراحی سازه های آبی، حشره شناسی کشاورزی و مهندسی صنایع غذایی و 6 رشته در مقطع كارشناسی شامل مهندسی کشاورزی -زراعت،مهندسی کشاورزی - اصلاح نباتات، مهندسی کشاورزی -علوم باغبانی، مهندسی کشاورزی -علوم آب،مهندسی کشاورزی - علوم خاک و مهندسی کشاورزی - گیاه پزشکی؛مشغول فعالیت می باشد. پتانسیل های موجود در منطقه به لحاظ وسعت مراتع ، منابع طبیعی غنی و تنوع اکوسیستم ها راه اندازی رشته های مربوطه ( محیط زیست،مرتع داری و......) را در این دانشکده ضروری می کند، که امیدواریم در آینده نزدیک شاهد راه اندازی رشته های مرتبط با پتانسیلهای منطقه شامل رشته های منابع طبیعی، محیط زیست،دامپروری و ماشین الات کشاورزی باشیم. شماره تلفن های دانشکده مدیر امور اداری دانشکده 32544015 دفتر ریاست دانشکده 32544021 معاون دانشکده 32544016 نگهبانی دانشکده 32544022 مدیر گروه آب و خاک 32544017 کارشناس فرهنگی دانشکده 32544023 مدیر گروه باغبانی و گیاهپزشکی 32544018 آموزش دانشکده 32544091-32544092 مدیر گروه زراعت و اصلاح نباتات 32544019 فکس دفتر ریاست دانشکده 32544020