دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی عمران

دانشکده مهندسی عمران ازسال 1366فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را تحت عنوان گروه آموزشی مهندسی عمران شروع نمود. در سال 1382 با تشکیل دانشکده های مستقل در دانشگاه با ترکیب دو گروه مهندسی عمران و معماری دانشکده عمران و معماری تشکیل و با چهار گروه آموزشی شامل گروه مهندسی سازه، گروه مهندسی آب ، گروه مهندسی خاک و پی و گروه مهندسی معماری به فعالیت خود در تربیت دانشجویان در مقاطع کارشناسی - کارشناسی ارشد و دکتری ادامه داد. در نیمه دوم سال 1392 با تشکیل دانشکده معماری و شهرسازی ، دانشکده مهندسی عمران ، دوره جدید فعالیت خود را با سه گروه آموزشی شامل گروه مهندسی سازه و زلزله ، گروه مهندسی آب و محیط زیست و گروه مهندسی ژئو تکنیک ، راه و نقشه برداری آغاز نمود. در حال حاضر دانشجویان در دانشکده مهندسی عمران در مقطع کارشناسی عمران ، 7 گرایش کارشناسی ارشد و 5 گرایش دکتری عمران مشغول به تحصیل میباشند.


تلفکس: 02332300259
تلفن تماس:023300240 داخلی 3300 
ایمیل: civil@shahroodut.ac.ir