دانشکده معماری و شهرسازی

دانشکده معماری و شهرسازی

گروه معماری فعالیت خود را با پذیرش دانشجو در مقطع كاردانی معماری درسال 1375شروع نمود. با افزایش تعداد اعضای هیات علمی و امکانات آزمایشگاهی و کارگاهی، پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی معماری از مهرماه 1387و کارشناسی ارشد معماری در گرایش معماری از مهرماه 1390 آغاز گردید.
 
تلفکس: 323002204
تلفن تماس:9 -02332392204 داخلی 2444 
ایمیل: architectural@shahroodut.ac.ir