آزمایشگاه عایق ها و فشارقوی

آزمایشگاه عایق ها و فشارقوی

دانشکده/پژوهشگاه: دانشکده مهندسی برق و رباتیک

مسئول: دکتر امیر حسن نیا خیبری

آزمایشگاه مورد نظر دارای دو مجموعه تست فشار قوی تا ولتاژ 200 کیلو ولت و تست تخلیه جزئی         می باشد.