آزمایشگاه مرجع

آزمایشگاه مرجع

دانشکده/پژوهشگاه: آزمایشگاه مرکزی

مسئول: دکتر احمد واعظیان

آزمایشگاه مرجع
تجهیزات و خدمات