عضویت قطعی آزمایشگاه مركزی دانشگاه صنعتی شاهرود در شبكه آزمایشگاهی فناوری های راهبردی

عضویت_قطعی_آزمایشگاه_مركزی_دانشگاه_صنعتی_شاهرود_در_شبكه_آزمایشگاهی_فناوری_های_راهبردی
(پنج سال پیش)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود و به نقل از دکتر احمد واعظیان رئیس آزمایشگاه مركزی این دانشگاه، تا كنون این آزمایشگاه عضو آزمایشی شبكه آزمایشگاهی فناوریهای راهبردی بوده است كه با فعالیتهای خوبی كه در خدمات آزمایشگاهی نسبت به قبل انجام گرفت و همچنین كارهای زیربنایی از جمله اقدام برای استانداردسازی آزمایشگاه ها و تهیه نرم افزار معرفی آزمایشگاه مركزی و شیوه نامه مربوطه، دانشگاه توانست دامنه فعالیت آزمایشگاهها را ارتقاء بخشد و موفق به كسب عضویت قطعی آزمایشگاه مركزی در شبكه مذكور گردد.

دکتر واعظیان با اشاره به پیگیری های انجام شده و ارسال گزارش كاركرد آزمایشگاه ها در پایان سال 95 و مجدداً در پایان تیرماه 96 كه منجر به عضویت قطعی این آزمایشگاه گردید، در خصوص فعالیت هرچه بیشتر آزمایشگاه ها در جهت انجام خدمات آزمایشگاهی به مشتریان ابراز امیدواری كرد و گفت: در تلاش هستیم كه ضمن كسب درآمد برای دانشگاه، در ارزیابی های آینده شبكه، جزء آزمایشگاه های برتر قرار گیریم.