برگزاری چهارمین كارگاه آموزشی ایزو 17025 در دانشگاه

برگزاری_چهارمین_كارگاه_آموزشی_ایزو_17025_در_دانشگاه
(چهار سال پیش)

به گزارش روابط عمومی دانشگاه صنعتی شاهرود، 15 و 16 دی ماه جاری چهارمین كارگاه آموزشی ایزو 17025 در جهت قرارداد دانشگاه با پژوهشگاه استاندارد و به منظور برقراری استقرار سیستم ISO17025 برای دو آزمایشگاه آزمون در محل سالن اجتماعات كوثر این دانشگاه برگزار گردید.

دكتر امیر جهانبانی مدرس چهارمین كارگاه آموزشی ایزو 17025در پاسخ به سوال كارشناس روابط عمومی دانشگاه در خصوص هدف برگزاری این دوره عنوان كرد: فعالیت های اندازه گیری و آزمون تنها در صورتی كارآمد است كه نتایج اندازه گیری قابل اطمینان باشند، یا به عبارت دیگر از درستی كافی برخوردار باشند و اطمینان از درستی نتایج حاصل از اندازه گیری های روش های كنترل كیفیت را اعمال می نمایند. این روشها از ورود قلم مورد آزمون/ كالیبراسیون/ اندازه گیری به آزمایشگاه شروع شده و تا گزارش نهائی در مورد آن قلم ادامه می یابد.

دكتر جهانبانی با اشاره به كلیه فعالیت هایی كه در راستای اثبات قابلیت اطمینان داده های حاصل از اندازه گیری از جمله كالیبراسیون تجهیزات، محاسبات عدم قطعیت، كنترل میانی استانداردها و مواد مرجع، استفاده از روشهای مناسب بین المللی، ملی یا منطقه ای و ... صورت می گیرد خاطر نشان كرد: هر یك به گونه ای اثبات درستی داده های حاصل از آزمون/ كالیبراسیون/ اندازه گیری را بدنبال خواهند داشت.

وی همچنین توضیحاتی در خصوص روشهایی كه آزمایشگاه ها باید بكارگیریند تا این مهم محقق گردد بیان كرد و گفت: با توجه به اینكه علاوه بر موارد فوق استاندارد ISO/ IEC 17025 به عنوان یك استاندارد بین المللی، توجه ویژه ای به این امر داشته و یك بند خاص را در الزامات فنی خود به این مورد اختصاص داده است.

دكتر واعظیان رئیس آزمایشگاه مركزی دانشگاه در این دوره به بیان توضیحاتی در خصوص نتایج آزمون در مورد روشهای بیان شده در استاندارد ایزو 17025 پرداخت و گفت: مكانیزم هایی جهت تحقق این روشها ارائه گردیده است.

به گفته رئیس آزمایشگاه مركزی دانشگاه، شركت كنندگان در این دوره با مكانیزم ها و روش هایی آشنا شدند كه با بكار بستن آنها می توانند ادعا نمایند كه داده های حاصل از اندازه گیری آنها از درستی لازم به منظور ارائه به متقاضی برخوردار خواهد بود.

شایان ذكر است در این كارگاه دو روزه، تعداد 22 نفر از مدیران و كارشناسان آزمایشگاه های تحقیقاتی دانشگاه شركت داشتند.